Hopp til innhald

Vil styrka bygdene gjennom nytt prosjekt

Gjennom satsinga Gode VIBar skal arbeidsgrupper frå Vikebygd, Imsland og Bjoa jobba fram nye prosjekt som kan fremja bygdene for nye innbyggjarar, ny næring og som reisemål.

– For å lukkast med stadutvikling og målet om fleire innbyggarar er det avgjerande å arbeide saman. Det er viktig å ha eit eigarforhold til staden og det er avgjerande å ha med lokalt næringsliv. Gode VIBar starta bra frå starten av ved å sjå fordelen av å løfte i lag om felles utfordringar. Foto: Ellen Marie Hagevik

I mai deltok grendeutvala i Bjoa, Imsland og Vikebygd på ideverkstad for idear som kan auka bulyst, skaparlyst og besøkslyst i dei tre bygdene. Ideane frå verkstaden er utgangspunktet når arbeidsgrupper nå skal gira opp attraktivitetssatsinga si gjennom Gode VIBar. VIB står for Vikebygd, Imsland og Bjoa. 

Vil ha fleire tilflyttarar

Ei ressursgruppe med utvalde representantar frå dei tre grendene, Vindafjord kommune og Rogaland fylkeskommune har etter sommarferien jobba med innspela etter ideverkstaden, og har byrja arbeidet med å konkretisere realistiske og gjennomførbare prosjekt.

Gruppa sitt hovudmål er å auka innflyttarar i dei tre bygdene, primært i aldersgruppa 0-45 år. Dette vil ein oppnå gjennom konkrete innovasjonsprosjekt knytt til bustader, næringsutvikling og reiseliv. Arbeidet med å velje ut konkrete prosjekt blir nå tatt vidare av tre ressursgrupper og ei styrings-gruppe. Grendeutvala har blitt oppfordra til å finne to ressurspersonar frå kvar bygd til dei tre gruppene, som vil bli blanda med personar frå dei ulike grendene.

Løftar ilag

– For å lukkast med stadutvikling og målet om fleire innbyggarar er det avgjerande å arbeide saman. Det er viktig å ha eit eigarforhold til staden og det er avgjerande å ha med lokalt næringsliv. Gode VIBar starta bra frå starten av ved å sjå fordelen av å løfte i lag om felles utfordringar, seier kommunalsjef i Vindafjord, Anne Sofie Sandvik, i ei pressemelding.

Gode VIBar er eit underprosjekt av Vakre Vindafjord, attraktivitetsprosjektet som sidan 2018 har jobba for meir systematisk marknadsføring av kommunen som eit attraktivt bualternativ. Fleire aktivitetar er gjennomført sidan 2018, og Gode VIBar er nyaste satsinga. I samband med vidareføringa blei kommunen invitert med i den såkalla Rogalandsmodellen, eit verktøy nytta for stads- og næringsutvikling som fram til 2023 blir gjennomført i fleire distriktskommunar i Rogaland.

Fylkeskommunen sin Rogalands-modell 

– Gjennom Rogalandsmodellen skal me identifisera konkrete stads- og næringsutviklingsprosjekt som byggjer på spisskompetansen og fortrinna kommunen har, og korleis me kan bruka ressursane til å skapa nye tilbod, seier prosjektleiar Heidi Skifjell i Rogaland fylkeskommune, i pressemeldinga.

– Nytenking er viktig for å nå målet, samstundes som ein skal styrka eksisterande aktivitet. Det vil også bli sett fokus på aktivitet som vil gjelde heile kommunen. Vindafjord har eit innovativt og spanande næringsliv som vil vera attraktivt for framtidige busette, seier Skifjell.

Viktig verktøy

Rogalandsmodellen vil vera eit viktig verktøy i arbeidet for auka folketal i Vindafjord, meiner Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Anne Sofie Sandvik.

– Engasjementet i gruppa er stort og eg har stor tru på prosjektet Gode VIbar i Vindafjord og Rogalandsmodellen som metodikk for fleire prosjekt i kommunen. Det er også viktig og kjekt at me har med Fikse næringsforening og Medvind24 Næringshage i dette arbeidet, seier Sandvik. 

– Dei er viktige med tanke på lokale verkemiddel, kjennskapen til lokalt næringsliv og fordelen av kontinuitet frå næringslivet inn i fleire slike prosjekt framover.

Ledige stillingar

Utbjoa Armering & Sveis AS
Frist: 10. feb

Folk i vinden

Tips oss

Folk i vinden

Har de ein ny kollega på laget? Send oss ein e-post så legg me det ut på Folk i vinden!

Send tips

Har du ei god Medvind-sak?

Har du gode tips fra næringslivet i Vindafjord? Stikk innom, eller kontakt oss.

Send tips
T E S T